Veelgestelde vragen

1. Wat is/was jullie motivatie bij de oprichting van Onze Toekomst?

Wij zijn allemaal professionele leerkrachten die de beperkingen van het reguliere onderwijs voor een groot deel van de leerlingen hebben ervaren. Door alle bezuinigen en veranderingen in het reguliere basisonderwijs hebben wij gezien dat die situatie niet beter wordt.

We willen de leerlingen een prettige schooltijd bieden, waarin zij bloeien en gedijen en hun werkelijke capaciteiten gebruiken. Dit doen we door een veilige sfeer te creëren met respect voor het kind waarin het zichzelf kan zijn, zodat het zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen. Dit doen wij in een kleinschalige omgeving met aandacht voor het individu.
We investeren in de leervaardigheden (“Hoe leer ik Leren”) en sociaal en emotioneel functioneren van de leerlingen. Ze leren zelfstandig te werken en zelf naar oplossingen te zoeken, wat het zelfvertrouwen versterkt. Hierdoor zal het kind goed tot zijn recht komen en goed voorbereid naar het middelbaar onderwijs doorstromen.

2. Wat zijn de lesuren op Onze Toekomst?

De lessen beginnen om half negen en de kinderen worden om half drie opgehaald. Het is een continu rooster inclusief een middagpauze van een half uur waar gezamenlijk geluncht wordt (zonder extra kosten).

3. Vanaf welke leeftijd worden kinderen op Onze Toekomst toegelaten?

Wij nemen kinderen aan vanaf 5 jaar oud.

4. VOOR WELK TYPE KIND IS DEZE SCHOOL HET MEEST GESCHIKT?

Elk kind zal zich thuis voelen op Onze Toekomst, daar het op zijn specifieke niveau aangesproken wordt en op zijn eigen niveau de stof aangeboden krijgt. Als gevolg van de kleinschaligheid, die inherent is aan de opzet van de school, krijgt ieder kind de aandacht die het nodig heeft, inclusief een-op-een hulp in het geval er iets niet duidelijk is op elk niveau.

5. Accepteren jullie kinderen met gradaties van autisme, ADHD, dyslexie of andere vormen van speciale zorg?

Ja! Voorwaarde is wel dat een leerling aanspreekbaar is op zijn/haar gedrag en bereid is verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en zijn omgeving. Het mag dus niet zo zijn dat er een verstorende werking op de gehele groep uitgaat van het gedrag van een leerling.

Echter, we zien juist vaak dat de genoemde problemen inherent zijn aan het systeem waarin gewerkt wordt bij het reguliere onderwijs. Wanneer kinderen op het juiste niveau les krijgen, dus op een niveau wat ze aankunnen, zie je vaak dat er geen sprake is (meer) is van ADHD, autisme of dyslexie. De onzekerheidheid neemt af, de motovatie neemt toe en het gedrag van het kind wordt beheersbaar. Er wordt hierbij wel gewezen op het punt dat Onze Toekomst zich niet specifiek ten doel stelt dit soort vormen van zorg op te lossen of te behandelen; wij zijn een gewone basisschool en bieden binnen dat kader van onderwijs begeleiding aan de kinderen.

6. Maken jullie in het aannamebeleid onderscheid naar afkomst en/of levensovertuiging?

We maken absoluut geen onderscheid. Ieder kind is welkom onafhankelijk de afkomst en levensovertuiging (van de ouders).

7. Wat is er speciaal aan Onze Toekomst en welke methode gebruiken jullie?

Onze Toekomst heeft een unieke invalshoek. Naast de studiemethode van Hubbard worden wij ook geïnspireerd door verschillende andere stromingen zoals Ervarings- en Ontwikkelingsgericht onderwijs en Natuurlijk Leren. Al deze stromingen gaan uit van de capaciteiten en het talent van het kind en dat onderwijzen niet alleen het opnemen van gegevens is. Ons onderwijs is gericht op het weten waar gegevens gevonden kunnen worden en hoe deze kunnen worden afgeleid. Hubbards studiemethode draagt daar aan bij door de nadruk te leggen op het ‘begrip’ van de gegevens.

8. Wat houdt de ‘Hubbard’ studiemethode in?

Hubbard heeft vele jaren verschillende onderzoeken gedaan, ook naar de redenen waarom mensen tijdens hun opleiding moeilijkheden tegenkwamen. De conclusie van Hubbard was, dat leerlingen eerst moeten ‘begrijpen’ en dan pas kunnen ‘toepassen’. Hij heeft een exacte methode ontwikkeld, waarmee praktisch iedere leerling de mogelijkheid heeft de leerstof te begrijpen, te leren toepassen en zo hun werkelijke capaciteiten (“wat ze kunnen begrijpen”) te gebruiken. In het lesprogramma op Onze Toekomst wordt naast deze studiemethode ook gebruik gemaakt van andere stromingen, zoals Ervarings- en Ontwikkelingsgericht onderwijs en Natuurlijk Leren aangevuld met PABO kennis en jarenlange onderwijservaring van de diverse leerkrachten.

9. Wat houdt methode ‘de Haan’ in?

Methode ‘de Haan’ is een praktische lees-spellingmethode die ontwikkeld is voor dyslectische en en taalzwakke leerlingen, maar geschikt is voor iedereen die wil leren lezen en spellen.

10. Heeft Onze Toekomst een connectie met de Scientology kerk?

Onze Toekomst is een op zichzelf staande school die geen enkele religieuze connecties heeft.  De school maakt gebruik van de studiemethode die de heer Hubbard heeft ontwikkeld (zie ook de vraag “Wat houdt de ‘Hubbard’ studiemethode specifiek in?”). De heer Hubbard heeft naast de onderwijsmethode ook een religieuze filosofie ontwikkeld: de Scientology leer. Dit staat echter volledig los van elkaar. Er wordt op de school dan ook geen enkele levensovertuiging benadrukt of uitgedragen. Alle achtergronden en levensovertuigingen zijn welkom op de school. De leerkrachten en haar bestuur garanderen een neutrale opstelling ten opzichte van elke religie of overtuiging. De doelstellingen zijn uitsluitend gericht op het kind en de ontwikkeling daarvan, teneinde de kansen in de toekomst voor elk kind te maximeren. Onze statuten zijn daar heel duidelijk over en beschikbaar voor inzage

11. Wat is Applied Scholastics?

Dit is een in 1972 opgerichte organisatie die zich bezig houdt met het beheren, uitgeven en verspreiden van de ideeën, methoden en materialen van Hubbard op het gebied van onderwijs. De school maakt gebruik van deze studiemethode en is daarom lid van Applied Scholastics.

12. Wat is jullie visie op het geven van basisonderwijs?

Elk kind werkt op zijn eigen tempo en zijn eigen niveau, waardoor zijn groep vaak te snel of te langzaam kan gaan. Door onze langdurige ervaringen in het onderwijs zien wij of leerlingen boven of onder hun niveau werken. We weten dat concentratieproblemen, onrust, clownesk gedrag en andere manieren van aandacht vragen vaak het gevolg zijn van het niet begrijpen van de stof en niet weten wat er van ze verwacht wordt. Dit heeft onzekerheid en faalangst tot gevolg. Concentratie-problemen lossen op wanneer een kind op zijn eigen niveau de stof aangeboden krijgt.

Wij halen uit het kind wat erin zit. Elk kind kan leren! Als je hem op het juiste niveau aanspreekt, zal hij de aangeboden stof kunnen begrijpen en kunnen interpreteren. Door die ervaring zal faalangst verdwijnen en zelfvertrouwen zal hiervoor in de plaats komen. We willen dat kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen en zien dat bij onze leerlingen ontstaan.

Kortom, begeleiding op maat door een individueel leerplan, persoonlijke aandacht en voldoende structuur en discipline zorgen ervoor dat we uit het kind halen wat erin zit en dat er een basis gelegd wordt voor zijn/haar toekomst.

13. Hoe groot zijn de groepen op Onze Toekomst?

De groepsgrootte is maximaal 10 leerlingen. Er zullen dan ook twee leerkrachten in de klas aanwezig zijn. Op dit moment hebben we twee groepen; een midden-en bovenbouwgroep.

14. Worden er ook CITO-toetsen of andere toetsen afgenomen?

Twee keer per jaar willen we de leerlingen OP HUN EIGEN NIVEAU toetsen. Verder doen we de entreetoets op niveau groep 5, 6 en 7, en de CITO-eindtoets in groep 8.

15. Hoe gaan jullie om met conflicten?

Wanneer er conflicten zijn tussen twee leerlingen, laten we beide leerlingen opschrijven wat er gebeurd is. Dit helpt al om het conflict te relativeren. Daarna wordt er samen gesproken over hetgeen wat voorgevallen is en samen wordt het probleem opgelost. Onze ervaring is dat met deze methode de rust snel terug keert en dat leerlingen ook zelf leren analyseren wat de oorzaak van het conflict is en niet alleen in de emotie blijven hangen.

16. Hoe is in jullie ervaring met de overgang naar regulier voortgezet onderwijs?

Het kind ondervindt door het grote(re) zelfvertrouwen opgedaan op Onze Toekomst en de verhoogde motivatie om te leren geen bijzondere aanpassingsproblemen in het voortgezet onderwijs.

17. Wat is de Kansklas?

Onze ervaring is dat leerlingen vaak uitvallen wat betreft hun entreetoets en Citotoets. Vaak blijkt pas in groep 7 dat de achterstand groter is dan daarvoor zichtbaar was. In groep 7 wordt namelijk van je verwacht dat je de stof uit voorgaande jaren toe kunt passen. Na het maken van de Entreetoets in groep 7 blijken de resultaten tegen te vallen en komt er een negatief advies uitrollen tot grote teleurstelling van de leerlingen en hun ouders.
Zie: www.basisschoolonzetoekomstextra.nl
Onze Toekomst heeft dit laatste jaar het advies van leerlingen in de kansklas met twee niveaus verhoogd.

18. Hoeveel bedraagt het schoolgeld?

Euro 9360,- per jaar, te betalen in 10 maandelijkse termijnen. Bij betaling in 1 keer aan het begin van het schooljaar wordt er een korting van 500 euro aangeboden.

19. Kan de school bezocht worden door geïnteresseerde ouders?

Ja. U kunt altijd een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek en rondleiding. (bellen: 020 3373590 of via e-mail: bs-onzetoekomst@gmail.com)